je-yk-logo.pngRegulamin I Biegów Najeżonych Przeszkodami

„Jeżyk”
I Bieg Najeżony Przeszkodami

je-yk-logo.png
(WSZYSTKIE INFORMACJE O BIEGU NA: FRIT.PL)
REGULAMIN
I . ORGANIZATOR:
1. Organizator biegu: Nadleśnictwo Solec Kujawski
2. Współpraca: MUKS „Start” Solec Kujawski, Frit.pl, Ośrodek Sportu i Rekreacji Solec
Kujawski
II. TERMIN i MIEJSCE:
1. Solec Kujawski: sobota - 16.09.2017 r. godz. 14.00
2. Biuro zawodów: Leśnictwo Miejskie – Rudy, czynne w godz. 11.00 – 13.00
3. Dystans: ok. 5 km
4. Trasa: cross (tereny leśne, podmokłe, trawers, naturalne i przygotowane przeszkody)
5. Start i meta: przy Leśnictwie Miejskim - Rudy
III. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. W biegu uczestniczyć mogą wszyscy chętni, którzy zgłoszą się do biegu, podpiszą
oświadczenie o odpowiedzialności za swój stan zdrowia i opłacą opłatę startową.
2. Opłata startowa wynosi 15 zł (płatne podczas rejestracji on-line) do dnia 03.09.2017
3. Opłatę startową wpłacamy na stronie: www.elektronicznezapisy.pl (system dotpay).
4. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:
* koszulkę techniczną
* medal pamiątkowy na mecie
* numer startowy
* prawo udziału w zawodach oznakowaną trasą
* ciepły posiłek na mecie zawodów
* zabezpieczenie medyczne
* dostępność do toalet i umywalek
5. Biuro zawodów - Leśnictwo Miejskie - Rudy będzie czynne na 3 godziny przed
startem.
6. W dniu zawodów będzie możliwość rejestracji jedynie w przypadku nie osiągnięcia
limitu zawodników.
7. Limit uczestników wynosi 100 osób (liczy się kolejność opłaty wpisowego) .
8. W związku z utrudnieniami na trasie zaleca się dobór odpowiedniego stroju (stara
odzież – długie spodnie i bluza, gorsze obuwie).
IV. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA i NAGRODY:
1. Klasyfikacja kobiet i mężczyzn prowadzona będzie oddzielnie.
2. Dla trzech pierwszych kobiet i mężczyzn nagrody w kategorii open - trofea sportowe
i dyplomy.
V. PROTESTY:
1. Protesty można składać tylko w dniu zawodów przed dekoracją po wywieszeniu
wyników.
2. Protesty zostaną rozpatrzone bezpośrednio po zgłoszeniu przed dekoracją, po czym
zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa biegu.
VI. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:
1. Uczestnicy biegu powinni szanować środowisko naturalne, poruszać się tylko po
oficjalnie wytyczonej trasie.
2. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie zawodów.
3. W przypadku naruszania tego przepisu osoby te będą karane dyskwalifikacją.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem
uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed,
w trakcie lub po zawodach.
2. Udział w zawodach jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną
odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za spowodowane ewentualne
szkody.
4. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia
prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku
lub szkody związanej z zawodami.
5. Podczas zawodów wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe.
6. Organizator zapewnia udział w imprezie służby medycznej.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie
imprezy.
8. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób
trzecich organizator nie odpowiada.
9. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich
wizerunków w relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach oraz materiałach
promocyjnych organizatorów i patronów medialnych. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz
wywiady z uczestnikami biegu mogą być wykorzystane przez organizatora, prasę,
radio i telewizję.
10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
11. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość
regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
Sędzia główny zawodów: Wojciech Lutowski - tel – 506 149 077

Copyright © frit.pl All rights reserved