Menu Zamknij

Regulamin – „Jeżyka”


I . ORGANIZATOR.
1. Organizatorem biegu : Nadleśnictwo Solec Kujawski
2. Współpraca : MUKS ,, Start ” , Ośrodek Sportu i Rekreacji
II. TERMIN i MIEJSCE.
1. Solec Kujawski -niedziela -08.09.2019. godz. 13.00 
2. Biuro zawodów -Leśnictwo Miejskie – Rudy 
3. Dystans: ok.5 km 
4. Trasa – cross ( tereny leśne , podmokłe , trawers , naturalne i przygotowane przeszkody )
5. Start i meta przy-Leśnictwo Miejskie – Rudy

III. SPRAWY ORGANIZACYJNE.

1.W biegu uczestniczyć mogą wszyscy chętni, którzy zgłoszą się do biegu, mają ukończone 16 lat , podpiszą oświadczenie o odpowiedzialności za swój stan zdrowia i opłacą opłatę startową .Limit uczestników wynosi 250 osób( liczą się kolejność opłaty wpisowego) 

2.Start zawodników odbywać się będzie w grupach w odstępach czasowych ( względy bezpieczeństwa ) Prośba by zawodnicy zapisywali się do odpowiedniej grupy :
 DIAMENTOWA – grupa która walczy o podium
 ZŁOTA – grupa ma dobre tempo biegu
 SREBRNA – grupa ma spokojne tempo biegu
 BRĄZOWA – grupa ma charakter rekreacyjny pokonuje trasę 
marszobiegiem

WAŻNE !!!

Tylko zawodnicy grupy diamentowej walczą o medale .W sytuacji gdy któryś z zawodników z niższych grup osiągnie lepszy czas od zawodników grupy diamentowej nie bierze się go pod uwagę w walce o trzy pierwsze miejsca .


3.Opłata startowa płatna podczas rejestracji on-line:

05.07.2019- 21.07.2019. – 25zł
22.07.2019 – 12.08.2019. – 35 zł
13.08.2019 – 28.08.2019. – 45 zł

4.Pomiar czasu – elektroniczny 
5.Opłata startową wpłacamy : elektronicznezapisy.pl ( system tpay)
6.W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje :
* medal pamiątkowy na mecie 
*numer startowy 
*prawo udziału w zawodach oznakowaną trasą,
*ciepły posiłek na mecie zawodów
* zabezpieczenie medyczne,
*dostępność do toalet i umywalek
* możliwość zakupu pamiątkowej koszulki ( dodatkowa opłata 20 zł )

7.Biuro zawodów – Leśnictwo Miejskie – Rudy będzie czynne na 2 godziny przed startem. 
8.W dniu zawodów będzie możliwość rejestracji jedynie w przypadku nie osiągnięcia limitu zawodników. . 
9.W związku z utrudnieniami na trasie zaleca się dobór odpowiedniego stroju ( stara odzież – długie spodnie i bluza , gorsze obuwie ) 
IV. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA i NAGRODY. 
1. Klasyfikacja kobiet i mężczyzn prowadzona będzie oddzielnie. 
2. Dla trzech pierwszych kobiet i mężczyzn nagrody w kategorii open, trofea sportowe i dyplomy.

VI. PROTESTY .
1.Protesty można składać w tylko w dniu zawodów przed dekoracją po wywieszeni wyników. 
2.Protesty zostaną rozpatrzone bezpośrednio po zgłoszeniu przed dekoracją,po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa biegu.

VII. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO.
1. Uczestnicy biegu powinni szanować środowisko naturalne poruszać się tylko po oficjalnie wytyczonej trasie. 
2. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie zawodów. 
3. W przypadku naruszania tego przepisu osoby te będą karane dyskwalifikacją.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. 
2. Udział w zawodach jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie. 
3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za spowodowane ewentualne szkody. 
4. Przez akceptację niniejszej regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. 
5. Podczas zawodów wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe. 
6. Organizator zapewnia udział w imprezie służby medycznej. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie imprezy. 
8. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada. 
9. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów i patronów medialnych. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami biegu mogą być wykorzystane przez organizatora, prasę, radio i telewizję.
10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
11. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Główny sędzia zawodów : Wojciech Lutowski tel – 506149077